• Inženirska geodezija

Geodeti smo s svojimi poznavanjem prostora prisotni na vseh gradbiščih. Smo prvi, ki stopimo na gradbišče in zadnji, ki ga zapustimo. Sodelujemo pri izvedbi preciznih geodetskih opazovanj (monitoring) z namenom ugotovitev morebitnih premikov in deformacij, izredno natančno določamo absolutne in relativne višine z metodo niveliranja itd.

Pred gradnjo: geodetski načrt in zakoličba objekta

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah*, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega dela geodetskega načrta in certifikata geodetskega načrta.

Geodetski načrti glede na njihov namen:

  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča
  • geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta

Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličenje objekta. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.Zakoličenje objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličenje izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Med gradnjo in po končani gradnji

  • Med samo gradnjo geodeti sodelujemo z zakoličbo posameznih delov objektov, kontrolnimi meritvami, geodetskim nadzorom gradnje objekta itd.
  • Po končani gradnji pa z izdelavo geodetskega načrta novega stanja, geodetskim monitoringom in evidentiranjem objekta v uradne evidence.

Geodetski monitoring

V živlenjskem ciklusu objektov je zaradi različnih dejavnikov potrebno njihovo periodično ali intervalno spremljanje. Pravočasno odkrivanje neželenih premikov ali deformacij nam namreč omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov in s tem zmanjša stroške morebitnih večjih rekonstrukcijskih del.

Geodetski monitoring se lahko izvaja periodično (namestitev opreme v okolici objekta in njegovo spremljanje v realnem času) ali intervalno (v vnaprej določenih intervalih). Za izvajanje geodetskega monitoringa je potrebna specializirana oprema, ki obsega precizen merski instrumentarij in kakovosten pomožni pribor, saj so rezultati velikostnega razreda manj kot 1mm.  

Niveliranje

Niveliranje je najnatančenjša metoda določanja relativnih oz. absolutnih višin. Omogoča nam prenos višin več kilometrov daleč (nivelmanska mreža je razvejana po celotni državi) z veliko natančnostjo, na drugi strani pa se precej uporablja v industriji za spremljanje minimalnih premikov (nekaj stotink milimetra). 

Naroči storitev